วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ วันสุนทรภู่


พิธีไหว้ สุนทรภู่

ก่อนการแสดง

ตัวละคร วรรณคดี...พระอภัยมณีที่ Love

การแสดงหน้าเสาธง 26 เมษายน 2555

สุดสาคร ตัวน้อย


รายงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑/๒๕๕๕ "สัปดาห์ที่ ๔-๕"

๑.สอนตามแผนที่ ๓ (วันที่ ๑๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕)
เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๗ ห้อง ๘ ห้อง ๙
ชั่วโมงที่ ๑
- กิจกรรมการเรียนการสอน
* นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
* ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้
* นักเรียนศึกษาใบความรู้ "หลักเกณฑ์และกลวิธีการอ่านจับใจความสำคัญ"
* ครูถามความรู้นักเรียนเมื่อได้อ่าน "ใบความรู้"
* ครูสรุปหลังการเรียนรู้
- ผลการเรียนรู้
* นักเรียนส่วนใหญมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนดี มีบางส่วนที่ไม่ตั้งใจเรียน
* ครูกล่าวตักเตือนผู้เรียนเมื่อเห็นว่า นักเรียนคุยขณะสอน หรือไม่ตั้งใจเรียน

ชั่วโมงที่ ๒
- กิจกรรมการเรียนการสอน
* นักเรียนอ่านจับใจความสำคัญ เรื่อง ลูกผู้ชาย...ตัวเกือบจริง
* นักเรียนตอบคำถามหลังการอ่าน เรื่อง ลูกผู้ชาย...ตัวเกือบจริง
- ผลการเรียนรู้
* นักเรียนสามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง ผ่านเกณฑ์และอยู่ในระดับที่ดี

ชั่วโมงที่ ๓
- กิจกรรมการเรียนการสอน
* นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา ทบทวนเรื่อง "การอ่านจับใจความสำคัญ"
* ครูใแจ้งกิจกรรมการเรียนในคาบนี้
   - ให้นักเรียนดู วีดีโอ เพลง เรารักแม่
   - เมื่อดูวีดีโอจบ ครูผู้ให้ข้อคิดและให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากการฟังเพลง
     จากนั้นให้จับใจความสำคัญจากเพลง "ทำในรูปแบบ mind map"
     ในหัวข้อ ๑ ผู้ร้อง ๒ สาระสำคัญ ๓ การใช้ภาษา ๔ แนวคิด
- ผลการเรียนรู้
* นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนดี นักเรียนสนุกสนานที่ได้ดู้วีดีโอ
* นักเรียนสามารถจับใจความจากเพลงได้ดี
- สอนเพิ่มเติมในเรื่องนี้
* สอนนักเรียนห้อง ม.๒/๑๐ ม.๒/๑๑ (ครูประจำห้องไปราชการ..."เข้าสอนแทน")

ชั่วโมงที่ ๔
- กิจกรรมการเรียนการสอน
* นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนเนื้อหา "การอ่านจับใจความสำคัญ"
* ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่อง "การอ่านจับใจความสำคัญ" นักเรียนจดบันทึกลงในสมุด
* ครูยกตัวอย่างข้อความ ๑ ข้อความ จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันจับใจความสำคัญ
* นักเรียนรับแบบฝึกคนละ ๒ ชุด (ทำในคาบเรียน)
- ผลการเรียนรู้
* นักเรียนมีความตั้งที่จะบันทึกความรู้ที่ครูสรุปเพิ่มเติมให้
* นักเรียนตอบคำถามได้ดี มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนที่ดี
* นักเรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจทำงานเมื่อครูได้มอบหมาย

ชั่งโมงที่ ๕
- กิจกรรมการเรียนการสอน
* ครูเฉลยแบบฝึกหัด ๒ ชุด ที่ให้ทำในคาบเรียนที่ผ่านมา
* ให้นักเรียนร่วมกันตั้งเพลง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจับใจความสำคัญ แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๑๐ คน
* ครูอธิบายรายละเอียดในแบ่งกลุ่ม เพื่อการแต่งเพลง
* ให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดภายในกลุ่มว่า จะเอาเพลงแนวไหน เพลงอะไร ทำนองอย่างไร
โดยจะให้นักเรียนแต่งเพลง ๑ เพลง ต่อ ๑ กลุ่ม พร้อมทำสมุดทำมือ "บทเพลงที่แต่ง" ๑ เล่ม
* นักเรียนดูตัวอย่างเพลงที่ครูนำมา มี ๔ เพลง
ผลการเรียนรู้
* นักเรียนมีความตื่นเต้น และสนุกสนานต่อการเรียน มีความร่วมมือช่วยกันคิดว่าจะเอาเพลงอะไร
จะใช้ทำนองไหน และคิดว่าจะใส่เนื้อหาของการจับใจความสำคัญอย่างไร

ชั่วโมงที่ ๖
- กิจกรรมการเรียนการสอน
* นักเรียนนำเสนอบทเพลงตามที่มอบหมายไว้ นำเสนอหน้าชั้นเรียน (นำเสนอทั้งกลุ่ม)
* นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาสรุปการเรียนรู้เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ ก่อนสอบหลังเรียน
* นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
ผลการเรียนรู้
* นักเรียนทุกกลุ่มมีความตั้งใจในการนำเสนอบทเพลง และสามารถนำเสนอได้ดีมาก
* นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำข้อสอบด้วยตนเอง

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมวันไหว้ครู ๑๔ มิ.ย. ๕๕


รายงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑/๒๕๕๕ "สัปดาห์ที่ ๓"

๑.สอนตามแผนที่ ๑ (วันที่ ๕-๘ มิถุนายน ๒๕๕๕)
เรื่อง การคัดลายมือ
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๗ ห้อง ๘ ห้อง ๙
๒.กิจกรรมการเรียนการสอน
- กิจกรรมการเรียนการสอน สอนในเนื้อหา เรื่อง การคัดลายมือ
- แจกบทอาขยาน "บทวัฒนธรรม" ให้นักเรียนคัดลายมือ จากบทอาขยานที่แจกให้
- นักเรียนส่วนใหญ่คัดลายมือได้ดี มีความเรียบร้อย มีความสะอาดในการทำงาน
มีบางส่วน ลายมือยังไม่ผ่านเกณฑ์ ครูให้คัดใหม่ พร้อมบอกสาเหตุว่าทำไมถึงต้องคัดใหม่
- ครูกล่าวชมเชยนักเรียนที่คัดลายมือได้สวยงาม และพูดใหกำลังใจแก่นักเรียนที่ลหากยดมือ
ยังไม่ผ่านเกณฑ์
๓.ข้อคิดจากการปฏิบัติงาน
- ได้เรียนรู้พฤติกรรมของผู้เรียนในแต่ละคน ว่ามีความแตกต่างกันเช่นไร เพื่อผู้สอนจะได้ดำเนิน
การจัดการในชั้นเรียน การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อสภาพจริงของผู้เรียน
 
 

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รายงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑/๒๕๕๕ "สัปดาห์ที่ ๒ "

๑.การเข้าร่วมกิจกรรม "ร่มจันกัลยาณี"
งานที่ได้รับมอบหมาย : ดังนี้
- จัดพิมพ์เอกสาร "แผ่นพับโรงเรียน/บทสวดในพิธีช่วงเช้า"
- เข้าร่วมพิธีในตอนเช้ากับคณาจารย์และศิษย์เก่า โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รายงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑/๒๕๕๕ "สัปดาห์ที่ ๒"

๑.สอนตามแผนที่ ๑ (วันที่ ๒๘ พฤษภาคม -๑ มิถุนายน ๒๕๕๕)
เรื่อง การอ่านออกเสียง
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๗ ห้อง ๘ ห้อง ๙
- กิจกรรมการเรียนการสอน สอนในเนื้อหาการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
และการอ่านออกเสียงร้อยกรอง นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
โดยครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาอ่าน ครูมีตัวอย่างข้อความให้นักเรียนอ่าน
- ครูให้นักเรียนสอบอ่านออกเสียงร้อยแก้ว โดยอ่านครั้งละคน สอบอ่าน
ภายในชั่วโมงเรียน
- นักเรียนมีความร่วมมือในการเรียนการสอน มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนดี
- นักเรียนสอบอ่าน มีคะแนนอยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์
- มีนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่ได้อ่านในชั่วโมงเรียน ครูนัดให้นักเรียน
หาเวลาแล้วมาสอบ"นอกตารางเรียน"

รายงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑/๒๕๕๕ "สัปดาห์ที่ ๑"

๑.สอนตามแผนที่ ๑ (วันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
เรื่อง การอ่านออกเสียง
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๗ ห้อง ๘ ห้อง ๙
- กิจกรรมการเรียนการสอน สอนในเนื้อหาการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
และการอ่านออกเสียงร้อยกรอง มีการแจกใบความรู้ และใบงานขณะ
การเรียนการสอน
- นักเรียนมีความร่วมมือในการเรียนการสอน มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนดี
- ครูให้นักเรียนฝึกอ่านบ่อยๆ เพื่อเกิดความชำนาญในการอ่าน

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

นายดำรงศักดิ๋  คุ้มสุข

คณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

รหัสนักศึกษา ๕๑๑๑๑๑๓๐๐๑ ชั้นปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

บทความ :  23.00 น."ความรัก"

ความรักไม่ต้องการแค่วันเดียว
ความรักไม่ต้องเกี่ยวกับวันไหน
ความรักไม่ต้องมีเวลาใด
ความรักไม่ต้องใช้ให้ใครชี้

ความรักไม่ต้องมีข้อวิจารณ์
ความรักไม่ต้องการการกดขี่
ความรักไม่ต้องให้ใครตราตี
ความรักไม่ต้องมีเส้นพรมแดน

ความรักไม่ต้องรอข้อพิสูจน์
ความรักไม่ต้องพูดอันแบบแผน
ความรักไม่ต้องการสิ่งตอบแทน
ความรักไม่ต้องแค่นหัวใจคน

ความรักไม่ต้องการการเป็นต่อ
ความรักไม่ต้องรอขอเหตุผล
ความรักไม่ต้องย้ำความมีจน
ความรักไม่ต้องทนที่จะรัก

ความรักคือหัวใจให้แก่กัน
ความรักคือนิรันดร์มั่นสมัคร
ความรักคือศรัทธาสามิภักดิ์
ความรักคือความประจักษ์ในใจเรา

ความรักคือนิยายไร้นิยาม
ความรักคือความงามใช่ความเขลา
ความรักคือหมอกควันอันบางเบา
ความรักคือการเฝ้าเข้าใจกัน

ความรักคือสำเนียงเสียงปลอบปลุก
ความรักคือความทุกข์และสุขสัน
ความรักคือเสน่ห์หาสารพัน
ความรักคือความฝันอันตราตรู

ความรักคือศิลปะของหัวใจ
ความรักคือสายใยโยงใจอยู่
ความรักคือการให้ไม่หมายรู้
ความรักคือใจผู้รู้ค่ารัก


อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 

เรื่องเล่าของฉัน