วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รายงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑/๒๕๕๕ "สัปดาห์ที่ ๔-๕"

๑.สอนตามแผนที่ ๓ (วันที่ ๑๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕)
เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๗ ห้อง ๘ ห้อง ๙
ชั่วโมงที่ ๑
- กิจกรรมการเรียนการสอน
* นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
* ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้
* นักเรียนศึกษาใบความรู้ "หลักเกณฑ์และกลวิธีการอ่านจับใจความสำคัญ"
* ครูถามความรู้นักเรียนเมื่อได้อ่าน "ใบความรู้"
* ครูสรุปหลังการเรียนรู้
- ผลการเรียนรู้
* นักเรียนส่วนใหญมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนดี มีบางส่วนที่ไม่ตั้งใจเรียน
* ครูกล่าวตักเตือนผู้เรียนเมื่อเห็นว่า นักเรียนคุยขณะสอน หรือไม่ตั้งใจเรียน

ชั่วโมงที่ ๒
- กิจกรรมการเรียนการสอน
* นักเรียนอ่านจับใจความสำคัญ เรื่อง ลูกผู้ชาย...ตัวเกือบจริง
* นักเรียนตอบคำถามหลังการอ่าน เรื่อง ลูกผู้ชาย...ตัวเกือบจริง
- ผลการเรียนรู้
* นักเรียนสามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง ผ่านเกณฑ์และอยู่ในระดับที่ดี

ชั่วโมงที่ ๓
- กิจกรรมการเรียนการสอน
* นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา ทบทวนเรื่อง "การอ่านจับใจความสำคัญ"
* ครูใแจ้งกิจกรรมการเรียนในคาบนี้
   - ให้นักเรียนดู วีดีโอ เพลง เรารักแม่
   - เมื่อดูวีดีโอจบ ครูผู้ให้ข้อคิดและให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากการฟังเพลง
     จากนั้นให้จับใจความสำคัญจากเพลง "ทำในรูปแบบ mind map"
     ในหัวข้อ ๑ ผู้ร้อง ๒ สาระสำคัญ ๓ การใช้ภาษา ๔ แนวคิด
- ผลการเรียนรู้
* นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนดี นักเรียนสนุกสนานที่ได้ดู้วีดีโอ
* นักเรียนสามารถจับใจความจากเพลงได้ดี
- สอนเพิ่มเติมในเรื่องนี้
* สอนนักเรียนห้อง ม.๒/๑๐ ม.๒/๑๑ (ครูประจำห้องไปราชการ..."เข้าสอนแทน")

ชั่วโมงที่ ๔
- กิจกรรมการเรียนการสอน
* นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนเนื้อหา "การอ่านจับใจความสำคัญ"
* ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่อง "การอ่านจับใจความสำคัญ" นักเรียนจดบันทึกลงในสมุด
* ครูยกตัวอย่างข้อความ ๑ ข้อความ จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันจับใจความสำคัญ
* นักเรียนรับแบบฝึกคนละ ๒ ชุด (ทำในคาบเรียน)
- ผลการเรียนรู้
* นักเรียนมีความตั้งที่จะบันทึกความรู้ที่ครูสรุปเพิ่มเติมให้
* นักเรียนตอบคำถามได้ดี มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนที่ดี
* นักเรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจทำงานเมื่อครูได้มอบหมาย

ชั่งโมงที่ ๕
- กิจกรรมการเรียนการสอน
* ครูเฉลยแบบฝึกหัด ๒ ชุด ที่ให้ทำในคาบเรียนที่ผ่านมา
* ให้นักเรียนร่วมกันตั้งเพลง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจับใจความสำคัญ แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๑๐ คน
* ครูอธิบายรายละเอียดในแบ่งกลุ่ม เพื่อการแต่งเพลง
* ให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดภายในกลุ่มว่า จะเอาเพลงแนวไหน เพลงอะไร ทำนองอย่างไร
โดยจะให้นักเรียนแต่งเพลง ๑ เพลง ต่อ ๑ กลุ่ม พร้อมทำสมุดทำมือ "บทเพลงที่แต่ง" ๑ เล่ม
* นักเรียนดูตัวอย่างเพลงที่ครูนำมา มี ๔ เพลง
ผลการเรียนรู้
* นักเรียนมีความตื่นเต้น และสนุกสนานต่อการเรียน มีความร่วมมือช่วยกันคิดว่าจะเอาเพลงอะไร
จะใช้ทำนองไหน และคิดว่าจะใส่เนื้อหาของการจับใจความสำคัญอย่างไร

ชั่วโมงที่ ๖
- กิจกรรมการเรียนการสอน
* นักเรียนนำเสนอบทเพลงตามที่มอบหมายไว้ นำเสนอหน้าชั้นเรียน (นำเสนอทั้งกลุ่ม)
* นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาสรุปการเรียนรู้เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ ก่อนสอบหลังเรียน
* นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
ผลการเรียนรู้
* นักเรียนทุกกลุ่มมีความตั้งใจในการนำเสนอบทเพลง และสามารถนำเสนอได้ดีมาก
* นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำข้อสอบด้วยตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น