วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รายงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑/๒๕๕๕ "สัปดาห์ที่ ๒ "

๑.การเข้าร่วมกิจกรรม "ร่มจันกัลยาณี"
งานที่ได้รับมอบหมาย : ดังนี้
- จัดพิมพ์เอกสาร "แผ่นพับโรงเรียน/บทสวดในพิธีช่วงเช้า"
- เข้าร่วมพิธีในตอนเช้ากับคณาจารย์และศิษย์เก่า โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

1 ความคิดเห็น: