วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รายงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑/๒๕๕๕ "สัปดาห์ที่ ๓"

๑.สอนตามแผนที่ ๑ (วันที่ ๕-๘ มิถุนายน ๒๕๕๕)
เรื่อง การคัดลายมือ
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๗ ห้อง ๘ ห้อง ๙
๒.กิจกรรมการเรียนการสอน
- กิจกรรมการเรียนการสอน สอนในเนื้อหา เรื่อง การคัดลายมือ
- แจกบทอาขยาน "บทวัฒนธรรม" ให้นักเรียนคัดลายมือ จากบทอาขยานที่แจกให้
- นักเรียนส่วนใหญ่คัดลายมือได้ดี มีความเรียบร้อย มีความสะอาดในการทำงาน
มีบางส่วน ลายมือยังไม่ผ่านเกณฑ์ ครูให้คัดใหม่ พร้อมบอกสาเหตุว่าทำไมถึงต้องคัดใหม่
- ครูกล่าวชมเชยนักเรียนที่คัดลายมือได้สวยงาม และพูดใหกำลังใจแก่นักเรียนที่ลหากยดมือ
ยังไม่ผ่านเกณฑ์
๓.ข้อคิดจากการปฏิบัติงาน
- ได้เรียนรู้พฤติกรรมของผู้เรียนในแต่ละคน ว่ามีความแตกต่างกันเช่นไร เพื่อผู้สอนจะได้ดำเนิน
การจัดการในชั้นเรียน การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อสภาพจริงของผู้เรียน
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น