วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รายงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑/๒๕๕๕ "สัปดาห์ที่ ๒"

๑.สอนตามแผนที่ ๑ (วันที่ ๒๘ พฤษภาคม -๑ มิถุนายน ๒๕๕๕)
เรื่อง การอ่านออกเสียง
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๗ ห้อง ๘ ห้อง ๙
- กิจกรรมการเรียนการสอน สอนในเนื้อหาการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
และการอ่านออกเสียงร้อยกรอง นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
โดยครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาอ่าน ครูมีตัวอย่างข้อความให้นักเรียนอ่าน
- ครูให้นักเรียนสอบอ่านออกเสียงร้อยแก้ว โดยอ่านครั้งละคน สอบอ่าน
ภายในชั่วโมงเรียน
- นักเรียนมีความร่วมมือในการเรียนการสอน มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนดี
- นักเรียนสอบอ่าน มีคะแนนอยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์
- มีนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่ได้อ่านในชั่วโมงเรียน ครูนัดให้นักเรียน
หาเวลาแล้วมาสอบ"นอกตารางเรียน"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น