วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รายงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑/๒๕๕๕ "สัปดาห์ที่ ๑"

๑.สอนตามแผนที่ ๑ (วันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
เรื่อง การอ่านออกเสียง
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๗ ห้อง ๘ ห้อง ๙
- กิจกรรมการเรียนการสอน สอนในเนื้อหาการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
และการอ่านออกเสียงร้อยกรอง มีการแจกใบความรู้ และใบงานขณะ
การเรียนการสอน
- นักเรียนมีความร่วมมือในการเรียนการสอน มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนดี
- ครูให้นักเรียนฝึกอ่านบ่อยๆ เพื่อเกิดความชำนาญในการอ่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น